POLIPOL. Ochrona danych osobowych

POLIPOL holding gmbh & co. kg (dalej: „My”) jest jako operator oferty online Grupy POLIPOL pod adresem www.polipol.de podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe użytkowników ofert internetowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Bardzo poważnie traktujemy kwestię ochrony prywatności i danych osobowych. Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i obowiązującymi niemieckimi przepisami o ochronie danych, w szczególności zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach (TMG). Oświadczenie o ochronie prywatności informuje, które dane osobowe użytkownika gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy.

Dane osobowe

Dane osobowe to według niemieckiej ustawy o danych osobowych (BDSG) dane szczegółowe o osobistym lub rzeczowym znaczeniu. Dotyczy to w szczególności imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, zatem na przykład adresu pocztowego, numeru telefonu lub adresu e-mail. Do danych osobowych zaliczają się również informacje na temat korzystania z naszych usług online. Informacje, które nie mogą być powiązane z tożsamością użytkownika (takie jak liczba użytkowników oferty online) nie są z kolei zaliczane do danych osobowych. Z naszej oferty online można korzystać bez ujawniania swojej tożsamości i bez korzystania z jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże chcąc się z nami skontaktować, poprosimy o podanie imienia i nazwiska oraz innych danych osobowych. Podanie tych danych pozostaje decyzją użytkownika. Wymagane pola są przy tym zawsze oznaczone jako takie.

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Dane użytkowników przechowujemy na specjalnie chronionych serwerach. Są one zabezpieczone za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub dystrybucją danych przez osoby niepowołane. Dostęp do danych mają tylko nieliczne, upoważnione do tego osoby. Są one odpowiedzialne za obsługę techniczną, handlową lub redakcyjną serwerów. Mimo regularnych kontroli pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwa. Dane osobowe są przesyłane w Internecie w formie zaszyfrowanej. Transfer danych odbywa się przy tym na własne ryzyko. Mając jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do przesyłanych danych, należy wziąć pod uwagę alternatywny sposób ich transferu.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Z danych osobowych korzystamy w ramach kontaktu i zarządzania danymi kontaktowymi tylko w obrębie naszego przedsiębiorstwa oraz powiązanych spółek Grupy POLIPOL (jak wspomniano w stopce redakcyjnej). Danych użytkownika nie przekazujemy stronom trzecim bez wyraźnej zgody samego użytkownika, w szczególności nie dla celów reklamowych. Do przekazania danych osobowych dochodzi wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę lub jeśli do tego upoważnieni czy zobowiązani odpowiednimi przepisami i/lub urzędowymi czy sądowymi nakazami. Przy czym może tutaj chodzić w szczególności o udostępnienie informacji w celu wyegzekwowania prawa, bezpieczeństwa i ochrony praw własności intelektualnej.

Informacje przez komputer

Podczas każdej wizyty w naszej usłudze online gromadzimy następujące informacje o komputerze: adres IP komputera, zapytanie wysłane z przeglądarki użytkownika oraz godzina takiego zapytania. Ponadto w ramach takiego zapytania pobierane są informacje o statusie i ilości przesyłanych danych. Gromadzimy również informacje o produkcie i wersji przeglądarki, jak również systemu operacyjnego komputera. Pobieramy również informacje, z jakiej strony internetowej użytkownik trafił do naszej oferty online. Adres IP komputera jest przy tym przechowywany tylko w czasie korzystania z naszej usługi internetowej, a następnie jest usuwany lub otrzymuje status anonimowości poprzez skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony okres. Wykorzystujemy te dane w celu obsługi oferty internetowej, w szczególności w celu określenia i usunięcia błędów, aby określić obciążenie oferty online, jak również dopasować ją lub poprawić.

Zastosowanie plików cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które zapisują określone ustawienia oraz dane do wymiany z naszą ofertą online podczas dostępu w przeglądarce. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której plik cookie został wysłany, a także informacje na temat wieku pliku cookie i identyfikatora alfanumerycznego. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać komputer użytkownika i natychmiast udostępnić wstępne ustawienia. Pliki cookie pomagają nam poprawić ofertę online i zaoferować użytkownikowi lepszą i bardziej dostosowaną do jego potrzeb usługę. Korzystanie z plików cookie jest konieczne z przyczyn technicznych w przypadku funkcji koszyka. W większości przeglądarek pliki cookie są automatycznie akceptowane. Zapisywanie plików cookie można jednak wyłączyć lub ustawić tak przeglądarkę, żeby informowała o ich wysyłaniu. W przypadku odmowy zapisywania plików cookie korzystanie z naszej oferty online jest ograniczone lub niemożliwe.

Wykorzystanie Google Analytics

Oferta online wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizy stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje pobrane przez pliki cookie w wyniku użytkowania strony internetowej są przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku aktywacji statusu anonimowości adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP stron Google zostanie skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz regulowania usług związanych z wykorzystywaniem strony internetowej. Firma Google będzie również przekazywać te informacje stronom trzecim, o ile wymagane to będzie przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu firmy Google. Firma Google nie będzie łączyła w żadnym wypadku adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi firmy Google. Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim wypadku nie wszystkie funkcje mogą w pełni działać. Użytkownik może zapobiec ponadto pobieraniu danych wywołanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) przez firmę Google oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Należy pamiętać, że niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzie Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP przetwarzane są jedynie w formie skróconej w celu wykluczenia możliwości bezpośredniego powiązania ich z konkretną osobą. W tym celu usunięty zostaje ostatni oktet adresu IP. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych).

Ochrona nieletnich

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia nie mogą przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów. Nie żądamy żadnych konkretnych danych osobowych od dzieci czy młodzieży, nie gromadzimy ich i nie przekazujemy stronom trzecim.

‎Łącza do innych stron internetowych

Nasza oferta online zawiera łącza do innych stron internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów ochrony danych osobowych. Dlatego zalecamy sprawdzenie oświadczeń o ochronie danych osobowych również na innych stronach.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo zmiany takiego oświadczenia o ochronie danych osobowych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Bieżącą wersję można sprawdzić bezpośrednio w naszej ofercie online. Użytkownik powinien regularnie odwiedzać ofertę online i sprawdzać obowiązujące oświadczenie o danych osobowych.

Informacje

Użytkownik ma prawo kontroli swoich przechowywanych danych oraz w razie potrzeby do ich korekty, blokady lub usunięcia. Partnerem kontaktowym w tym zakresie jest nasz pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych.