POLIPOL. Gegevensbescherming

De POLIPOL holding gmbh & co. kg (onderstaand: „wij“) is als exploitant van het online-aanbod van de POLIPOL-Groep onder www.polipol.de het verantwoordelijke orgaan voor de persoonsgerichte gegevens van de benutters van het online-aanbod in de zin van de wet persoonsregistraties van de Bondsrepubliek (BDSG). Wij nemen de bescherming van Uw privé-sfeer en Uw private gegevens zeer ernstig op. Wij verzamelen, verwerken en benutten Uw persoonsgerichte gegevens in overeenstemming met de inhoud van deze gegevensbeschermingsverklaring evenals de toepasselijke Duitse wetten persoonsregistraties, vooral de BDSG en de telemediawet (TMG). Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij U informeren, welke persoonsgerichte gegevens wij over U verzamelen, verwerken en benutten.

Persoonsgerichte gegevens

Persoonsgerichte gegevens zijn volgens de definitie van de BDSG aparte gegevens over Uw pwersoonlijke of zakelijke verhoudingen. Hiertoe tellen vooral Uw naam evenals Uw contactgegevens, dus bijvoorbeeld postadres, telefoonnummer of email-adres. Tot de persoonsgerichte gegevens kunnen ook informaties over Uw benutting van ons online-aanbod behoren. Informaties, die niet met Uw identiteit in verbinding kunnen worden gebracht (zoals bijvoorbeeld aantal van de benutters van het online-aanbod) tellen daarentegen niet als persoonsgerichte informaties. U kunt ons online-aaanbod principieel zonder meeedeling van Uw identiteit en zonder opgave van persoonsgerichte gegevens benutten. Wanneer U echter met ons in contact wil treden, vragen wij U echter naar Uw naam en andere persoonlijke informatie. Hetis Uw vrije beslissing of U deze gegevens invoert. Verplichte gegevens zijn daarbij altijd als zulke gekenmerkt.

Opslag en verwerking van persoonsgerichte gegevens

Uw gegevens slaan wij op bijzionder beveiligde servers op. Deze zijn door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van Uw gegevens door onbevoegde personen beschermdt. De toegang tot Uw gegevens is slechts weinige, bevoegde personen mogelijk. Deze zijn voor de technische, commerciële of redactionele verzorgimng van de servers verantwoordelijk. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk. De persoonsgerichte gegevens worden niet gecodeerd via het internet uitgezonden. De uitzending van de gegevens gebeurt daarbij op Uw eigen risico. Wanneer U bedenkingen met betrekking tot de uit te zenden gegevens heeft, moet U een alternatieve aard van de uitzending in overweging nemen.

Doorgeven van persoonsgerichte gegevens aan derden

Wij gebruiken Uw persoonsgerichte informatie in het vkader van de contactopname en het beheer van de contactgegevens alleen binnen onze onderneming evenals verbonden maatschappijen van de POLIPOL-Groep (zoals in impressum genoemd). Wj gerven de gegevens niet zonder Uw uitdrukkelijke toewstemming aan derden door, vooral niet voorreclamedoeleinden. Een doorgeven van Uw persoonsgerichte gegevens gebeurt alleen, wanneer U zelf met het doorgeven van Uw gegevens toegestemd heeft of in zoverre wij op grond van wettelijke bepalingen en/of ambtelijke resp. gerechtelijke bepalingen hiertoe het recht hebben of verplicht zijn. Darbij kan het zich vooral om de verstrekking van informatie voor het doel van een strafvervolging, de afwering van gevaren of het doorzetten van intelectuele eigendomsrechten handelen.

Informatie via Uw computer

Bij iedere toegang op ons online-aanbod verzamelen wij de folgende informatie over Uw computer: Het IP-adres van Uw computer, de aanvraag van Uw Browser evenals de tijd van deze aanvraag. Bovendien worden de status en de uitgezonden gegevenshoeveelheid in het kader van deze aanvraag geregistreerd. Wij verzamelen ook produkt- en versieinformatie over de gebruikte browser en het bedrijfssysteem van Uw computer. Wij registreren verder, vanuit welke website de toegang op ons online-aanbod gebeurde. Het IP-adres van Uw computer wordt daarbij alleen voor de tijd van de benutting van ons online-aanbod opgeslagen en in aansluiting daaraan gewist of door verkorting anoniem gemaakt. De overige gegevens worden voor een begrensde tijd opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens voor het bedrijf van het online-aanbod, vooral om fouten vast te stellen en te verwijderen, om de benutting van het online-aanbod vast te stellen evenals om aanpassingen of verbeteringen uit te voeren.

Inzet van cookies

Op onze sites worden cookies ingezet. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op Uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor uitwiseling met ons online-aanbod over Uw browser opslaan. Een cookie bevat in de regel de naam van de domein, wanwaar de cookie-bestand wird gezonden evenals informatie over de ouderdom van de cookie en een alfanumeriek identificatieteken. Cookies maken het voor ons mogelijk, Uw computer te herkennen en eventuele voorinstellingen onmiddellijk beschikbaar te maken. Cookies helpen ons, het online-aanbod te verbeteren en U een betere en nog meer op U afgestemde service te kunnen aanbieden. De benutting van de cookies is bijvoorbeeld voor de functie van het goederenpakket uit technisache redenen nooodzakelijk. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of Uw browser zo instellen, dat U wordt geȉnformeerd, zodra cookies worden gezonden. Neemt U alstublieft in acht, dat U ons online-aanbod eventueel slechts beperkt of helemaal niet kunt benutten, wanneer U het opslaan van cookies weigert.

Benutting van Google Analytics

Bij ons online-aanbod wordt Google Analytics ingezet, een webanalysedienst van de Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt cookies. De door de cookies geproduceerde informatie over Uw benutting van deze internetsite worden aan een server van Google in de USA uitgezonden en daar opgeslagen. In geval van een activering van de IP-anoniemisering op deze webseite, wordt Uw IP-adres van Google ehter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst over het Europese economische gebied vooraf verkort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volle IP-ades aan een server vane in de USA uitgezonden en daar verkort. Google zal deze informatie benutten om Uw benutting van de internetsite te beoordelen, om reports over de websiteactiviteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om verdere met de websitebenutting en de internetbenutting verbonden dienstverleningen te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden uitzenden, wanneer dit wettelijk voorgeschreven of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval Uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling van Uw browser-software verhinderen; wij maken U echter daarp attent, dat U in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benuten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookies geproduceerde en op Uw benutting van de website gerichte gegevens (incl. Uwr IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen,doordat U de onder de volgende link beschikbare Browser-Plugin download en installeert tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wij maken U erop attent, dat deze internetsite Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“ gebruikt en daarom IP-adressen alleen verkort verder worden verwerkt, om een directe saqmenhang met personen uit te sluiten. Hiertoe wordt het laatste octet van het IP-adres gewist. Nadere informatie daartoe vindt U onder www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).

Bescherming van minderjarigen

Kinderen en jeugdigen onder 18 jaar zouden zonder toestemming van de ouders of Erziehungsberechtigten geen persoonsgerichte gegevens aan ons overmaken. Wij vorderen niet gericht persoonsgerichte gegevens van kinderen en jeugdigen aan, verzamelen deze niet en geven deze niet aan derden door.

Links naar andere websites

Ons online-aanbod bevat links naar andere websites. Wj hebben geen invloed daarop, dar de exploitanten van deze websites de gegevensbeschermingsbepalingen opvolgen. Wj raden daarom aan, dat U zich ook bij andere websites over de betreffende gegevensbeschermingsverklaringen informeert.

Wijzigingen van dezer gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor, dezee gegevensbeschewrmingsverklaring altijd met effectiviteit voor de toekomst te wijzigen. Een telkens actuele versie is direct via ons online-aanbod oproepbaar.Bezoekt U alstublieft het online-aanbod regelmatig en informeert U zich over de geldende gegevensbeschermingsverklaring.

Informatie

U heeft het recht op informatie over Uw opgeslagen gegevens evenals indien nodig een recht op verbetering, blokkering of wissen van de gegevens. Aanspreekpartner hiervoor is onzer gemachtigde voor gegevensbescherming.