POLIPOL. Inkoopcondities

Algemene inkoopcondities

I. Geldigheid van deze inkoopcondities

1. De onderstaande algemene inkoopcondities (voortaan alleen „inkoopcondities“) gelden voor alle tussen ondernemingen van de POLIPOL-Groep (voortaan kort „opdrachtgever“) en diens voorleveranciers / toeleveranciers / producenten (voortaan kort „lasthebber“) gesloten contracten voor alle leveringen en prestaties, die van ondernemingen van de POLIPOL-Groep in opdracht worden gegeven. De inkoopcondities leggen zowel koopcontracten alsook dienstcontracten evenals werk- en werkleveringscontracten vast. Onze inkoopcondities worden bij verstrekking van de eerste oder of de eerste bestelling met de lasthebber overeengekomen en gelden in hun betreffende versie voor alle toekomstige orders, bestellingen en zakenrelaties ook dan, wanneer op hun geligheid niet nogmaals wordt gewezen.

2. De POLIPOL-inkoopcondities gelden uitsluitend; condities van de lasthebber die in tegenspraak zijn met onze of van onze inkoopcondities afwijkende condities van de lasthebber, die wij niet uitdrukkelijk erkennen, zijn voor ons niet bindend, ook wanneer wij deze niet uitdrukkelijk weerspreken. Onze inkoopcondities gelden ook dan, wanneer weij de leveringen en prestaties van de lasthebber in kennis van condities van de lasthebber die in tegenspraak met onze zijn of van onze inkoopcondities afwijkende condities zonder voorbehoud aannemen.

II. Order en contractafsluiting

1. Orders, bestellingen en overeenkomsten zijn voor ons als opdrachtgever alleen bindend, wanneer zij schriftelijk gebeurd zijn. De lasthebber kan onze orders en bestellingen alleen binnen een termijn van 2 weken aanvaarden en schriftelijk bevestigen. Een aanvaarding en bevestiging onder beperkingen of verdere wijzigingen voert zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging tot geen contractafsluiting.

2. Aan afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en verdere documenten behouden wij ons eigendoms- en auteursrechten voor; zij mogen derden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegankelijk worden gemaakt: Zij zijn uitsluitend voor de vervaardiging op grond van onze bestelling te gebruiken; na afwikkeling van de order of de bestelling moeten deze ongevraagd en onmiddellijk aan ons worden teruggegeven.

III. Prijzen – Betalingscondities

1. De in de order of de bestelling voorziene prijs is bindend. Bij gebrek aan een afwijkende schriftelijke overeenkomst geldt de prijs voor levering franco huis („DDP“ Incoterms® 2010 – Delivered Duty Paid) en is verpakking, transport en verzekering („CIP“ Incoterms® 2010 – Carriage, Insurance Paid) evenals eventuele toepasselijke omzetbelasting inbegrepen.

2. Rekeningen kunnen van ons alleen in aanmerking genomen en bewerkt worden, wanneer deze met de telkens voor ons als rekeningsontvanger geldende wettelijke bepalingen overeenstemmen. Daarin moeten vooral alle posities onder aangifte van het betreffendebestel- en artikelnummer, de netto stukprijs, de artikelomschrijving, de hoeveelheid en het gewicht worden aangegeven. Eventuele toepasselijke omzetbelasting is onder aangifte van het omzetbelasting- identificatienummer separaat aan te geven. Voor alle wegens niet-nakoming van deze verplichting voortkomende gevolgen is der lasthebber verantwoordelijk, voor zover hij niet bewijst, dat hij deze niet heeft te verantwoorden.

3. Onze betaling gebeurt in de regel binnen 30 dagen na begin van de vervaldag. Rekeningsvorderingen worden niet voor het aankomen van de waar aan de van ons genoemde leverplaats en de ontvangst van een te verifiëren rekening volgens voorschrift betaalbaar. Bij noodzakelijk geworden teruggave van een rekening uit een van ons niet te vertegenwoordigen reden begint de betaalbaarheid ten vroegste 3 dagen na ingang van de verbeterde reglementaire rekening bij ons. Ook bij voortijdige levering behouden wij ons voor, de betaling eerst op de overeengekomen vervaltermijn te doen.

4. Compensatierecht en recht van terughouding komen ons in wettelijke omvang toe. Voor het overige behouden wij ons in geval van prestatiestoringen evenals bij gebrekkige levering of prestatie, ongeacht verdergaande rechten, een zekerheidsinhouden ter hoogte van de drievoudige vermoedelijke schadeclaims of mindere waarde van de levering of prestatie voor.

IV. Levertijd – Levering – Gevarenovergang

1. De van ons in de bestelling aangegeven levertermijn of de aangegeven leverdatum zijn voor de lasthebber bindend.

2. De lasthebber is verpficht, ons onmiddellijk schriftelijk te informeren, wanneer omstandigheden plaatsvinden of hem kenbaar worden, waauit blijkt, dat aan de contractueel voorziene levertijd niet kan worden gehouden. Hierbij zijn de redenen en de vermoedelijke duur van de vertraging aan te geven. Op eventuele niet voorhanden, maar noodzakelijke documenten kan der lasthebber zich alleen beroepen, wanneer hij deze vooraf schriftelijk met een behoorlijke termijn van ons heeft aangevraagd.

3. De lasthebber heeft voor deelleveringen alleen het recht met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Bij voortijdige levering voor de overeengekomen leverdatum behouden wij ons de onvrije terugzending van de waar voor rekening van de lasthebber voor.

4. In geval van een leververtraging hebben wij ongeacht onze wettelijke aanspraken het recht, voor iedere aangevangen week van de vertraging een contractuele boete ter hoogte van 1% van de order- of bestellingswaarde,in totaal echter ten hoogste 10 %, te verlangen. Voor het overige kunnen wij na vruchteloze afloop van een behoorlijke uiterste termijn schadevergoeding in plaats van prestatie verlangen en het terugtrekken uit het contract verklaren. Verlangen wij schadevergoeding, heeft de lasthebber het recht, ons te bewijzen, hat hij de plichtverzaking niet heeft te verantwoorden. Het aannemen van vertraagde leveringen en prestaties vormt geen afzien van het geldend maken van de boven genoemde aanspraken.

5. De levering moet, voor zover niets anders schriftelijk werd overeengekomen, vrij huis („DDP“ Incoterms® 2010 – vrij fabriek) inclusief verpakking, gebeuren. De lasthebber moet de waar voor export uitklaren en met een oorspronkelijkheidsverklaring aan de van ons benoemde plaats van bestemming („DAP“ Incoterms® 2010 – „DAP“ Incoterms®2010 – franco huis) ter beschikking stellen. De lasthebber draagt de kosten van het transport en verzekering van de waar evenals het zaakgevaar tot aan het aannemen van de waar aan de genoemde plaats van bestemming door ons of onze gemachtigde.

6. De lasthebber is verplicht, op alle verzendingsdocumenten, afleveringsbewijzen, etiketten en verpakkingen onze bestelnummer en het artikelnummer benevens goederenbeschrijving aan te geven; verzuimt hij dit, dan zijn vertragingen in de verwerking niet van ons te verantwoorden.

7. De lasthebber is verplicht, meegeleverde transportverpakkingen en omverpakkingen evenals verdere verpakkingen aan de genoemde plaats van bestemming voor ons kosteloos af te halen of te laten verwijderen.

V. Gebreken – Garantie

1. Als opdrachtgever zullen wij de waar, voor zover dit volgens reglementaire gang van zaken uitvoerbaar is, controleren en herkenbare open gebreken van de levering en de prestatie binnen een behoorlijke termijn reclameren.

2. Iedere van de lasthebber afgegeven kwaliteitsomschrijving of verdere gegevens van de waar, van het produkt of van de prestatie, om het even of contractueel, in de reclame, analyseopgave of produktbrochure of vergelijkbare media, geldt als kwaliteits- en duurzaamheidsgarantie in de zin van de wettelijke bepalingen. Alle leveringen en prestaties moeten met de erkende regels van de techniek, de prestatieomschrijving (bestek), de desbetreffende rechtelijke bepalingen en de voorschriften van de instanties, wettelijke ongevallenverzekeringen en vakverenigingen overeenstemmen.

3. Wij hebben onverkort het recht op wettelijke aanspraken wegens gebrek. In ieder geval is de lasthebber bij een gebrek, waartoe vooral ook de afwijking van de oivereengekomenof gegarandeerde kwaliteit of duurzaamheid telt, naar onze keuze voor een navervulling door middel van reparatie, voor het vervangen van gebrekkige delen of voor een vervangingslevering van nieuwe waar verplicht. Een vaststelling van een termijn door ons behoeft het dan niet, wanneer de lasthebber navervulling weigert of deze mislukt is of voor ons ondraaglijk is. In deze gevallen evenals bij vruchteloze afloop van de termijn of bij bijzondere spoedbehoefte, vooral voor afwending van dreigende gevaren of voor het voorkomen van grotere schade, kunnen wij op kosten van de lasthebber de verwijderuing van de gebreken zelf uitvoeren of door derden laten uitvoeren. Het recht voor het geldend maken van een schadevergoeding, vooral op schadevergoeding in plaats van de prestatie, blijft bij dat al uitdrukkelijk voorbehouden.

4. Onze zakelijke gebrekaanspraken verjaren niet voor afloop van 3 jaar, gerekend vanaf gevarenovergang (cijfer IV. 5.).

VI. Produktaansprakelijkheid – Terugroeping

1. Worden wij op grond van een produktschade, waarvoor de lasthebber verantwoordelijk is, van derden voor schadevergoeding in aanspraak genomen, is de lasthebber verplicht, ons van deze schadevorderingen van derden inclusief de noodzakelijke kosten voor afwering van deze aanspraken op eerste verlangen te ontslaan, wanneer de lasthebber de oorzaak in zijn machts- en organisatiegebied heeft vastgelegd of in buitenverhouding zelf aansorakelijk is.

2. Moeten wij op grond van een schadegeval in de zin van het bovenstaande cijfer VI.1 een terugroepactie uitvoeren, is de lasthebber verplicht, ons eventuele onkosten en kosten volgens §§ 683, 670 BW of volgens §§ 830, 840, 426 BW te vergoeden, die zich uit of in verband met de terugroepactie ontstaan. Over inhoud en omvang van de uit te voeren terugroepmaatregelen zullen wij de lasthebber – voor zover mogelijk en tijdelijk redelijk – informeren en deze gelegenheid voor een stellingname geven. Onaangetast blijven verdere wettelijke aanspraken.

3. De lasthebber is verplicht, zich tegen alle risico’s uit een produktaansprakelijkheid met inbegrip van de produktterugroeping met een behoorlijke dekkingssom te verzekeren en gedurende de zakenrelaties met ons een produktaansprakelijkheidsverzekering voor persoonlijke ongelukken en materiële schade te onderhouden. De lasthebber moet ons als bewijs op verlangen de verzekeringspolis overleggen. De afwikkelingskosten en onkosten van eventuele verzekeringsgevallen en rechtsgedingen komen alleen voor rekening van de lasthebber. Hebben wij bovendien het recht op verdergaande schadevorderingen in geval van een produktaansprakelijkheid, dan blijven deze onaangetast.

VII. Octrooirechten

1. De lasthebber garandeert en staat daarvoor in, dat in verband met zijn levering en prestatie geen rechten van derden, vooral industriële octrooirechten zoals patentrechten, merkrechten, gebruiksmodelrechten en rechten voor het gebruik van industriemodellen, als ook auteursrechten werden geschonden.

2. Worden wij van derde zijde in aanspraak genomen, omdat de levering en prestatie van de lasthebben een wettelijk octrooirecht schendt, verplicht de lasthebber zich, ons op eerste verlangen van deze aanspraken te ontslaan, inclusief alle noodzakelijke onkosten, die ons in verband met de belasting door derden en hun afwering ontstaan. De lasthebber heeft geen recht, zonder onze schriftelijke toestemming de aanspraken van derden te erkennen en/of overeenkomsten met derden met betrekking tot deze aanspraken te sluiten. De verjaring voor deze ontheffingsaanspraken bedraagt drie jaar, gerekend vanaf onze kennis van de belasting door derden, ten laatste echter na 10 jaar vanaf levering of prestatie.

3. In verband met de van ons voor het doel van de orderuitvoering en bestelafwikkeling ter beschikking gestelde werktuigen, modellen, tekeningen, berekeningen en verdere documenten ontstaan van de kant van de lasthebber geen eigen industriële octrooirechten. Alle patentrechten, gebruiksmodelrechten en rechten voor het gebruik van industriemodellen evenals merk- en auteursrechten blijven uitsluitend bij ons. De lasthebber is het ook niet toegestaan, onze ondernemings- en handelskenteken zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming als kenteken in het handelsverkeer te gebruiken, vooral in de reclame of op websites en wel noch als titletag, metatag, keyword noch in het kader van Google Adword reclameaanbiedingen.

4. Zouden op grond van de benutting van onze industriële octrooirechten of door de vervaardiging van in opdracht gegeven goederen en produkten evenwel eigen zelfstandige rechten van de lasthebber zijn ontstaan, dan is deze verplicht, tegenover ons van deze rechten af te zien en een terugoverdracht op ons uit te voeren.

5. De lasthebber heeft geen recht, eigen aanspraken en rechten aan de ons toekomende octrooirechten geldend te maken of voor in opdrachtgegeven goederen en produkten aan te melden.

VIII. Eigendomsvoorbehoud – Ter beschikkingstelling

1. Voor zover wij delen bij de lasthebber ter beschikking stellen behouden wij hieraan het eigendom voor. Verwerking of verandering worden voor ons uitgevoerd. Wordt onze voorbehoudswaar met andere, ons niet behorende voorwerpen verwerkt, dan verwerven wij het medeëigendom aan de nieuwe zaak in verhouding met de waarde van onze zaak (inkoopprijs plus omzetbelasting) tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de verwerking.

2. Wordt de van ons ter beschikking gestelde zaak met andere, ons niet behorende voorwerpen onscheidbaar vermengd, dan verwerven wij het medeëigendom aan de nieuwe zaak in verhouding met de waarde van onze zaak (inkoopprijs plus omzetbelasting) tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de vermenging. Gebeurt de vermenging in die wijze, dat de zaak van de lasthebber als hoofdzaak aan te zien is, dan geldt als overeengekomen, dat de lasthebber ons evenredig medeëigendom overdraagt; de lasthebber bewaart als enige eigendom of het medeëigendom voor ons.

3. Voor het overige blijven alle delen en documentem, die de lasthebber voor de orderafwikkeling van ons krijgt, in ons eigendom. De lasthebber mag deze alleen met onze schriftelijke toestemming buiten de orderuitvoering gebruiken en/of aan derden doorgeven resp. deze derden toegankelijk maken. Na het vervullen van de betreffende order moet der lasthebber deze op eigen kosten onmiddellijk aan ons teruggeven.

IX. Werktuig – Overlaten

1. Voor zover niets anders overeengekomen, blijven alle eigendomdsrechten aan de, de lasthebber ter benutting overgelaten, werktuigen bij ons. Deze mogen van de lasthebber alleen voor de afwikkeling van onze orders worden gebruikt. De lasthebber is verplicht, de werktuigen uitsluitend voor de vervaardiging van de van ons bestelde waar in te zetten Een daarbovenuit gaande benutting is niet geoorloofd.

2. Bij de bewaring, benutting en onderhoud van werktuigen van de opdrachtgever moet de lasthebber de zorgvuldigheid zoals in eigen aangelegenheden in acht nemen. De lasthebber is verplicht, aan onze werktuigen eventueel noodzakelijke onderhoud- en insoectiewerkzaamheben evenals alle onderhoud- en reparatiewerkzaamheden op eigen kosten tijdig uit te voeren. Eventuele storingsgevallen moet de lasthebber ons dadelijk meedelen; verzuimt hij dit door eigen schuld, dan kann dit schadevorderingen veroorzaken.

3. De lasthebber is verplicht, de ons behorende werktuigen voor de aanschaffingswaarde op eigen kosten tegen brand-, water- en diefstalschade te verzekeren. Als bewijs moet de lasthebber ons op verlangen de verzekeringspolis overleggen. De lasthebber overdraagt ons alle vergosingsaanspraken uit deze verzekering; wij nemen de overdracht aan.

4. De lasthebber is iedere rechtszakelijke beschikking over de van ons ter beschikking gestelde werktuigen verboden, vooral hun ter beschikking stellen aan derden zonder oinze uitdrukkelijke toestemming. Wordt een aanzienlijke verschlechting van de vermogensverhoudingen van de lasthebber bekend of is deze aan voltrekkingsmaatregelen blootgesteld, dan hebben wij het recht, het stellen van geschikte zekerheden te verlangen. De lasthebber is verplicht, ons over zulke omstandigheden dadelijk te informeren.

5. Wij kunnen altijd, zonder aangifte van redenen de teruggave van de van ons ter beschikking gestelde werktuigen verlangen. De lasthebber is ook zonder uitdrukkelijk verlangen verplicht, ten laatste binnen 6 maanden na opzegging van de order of na uitvoering van de bestelling de hem ter beschikking gestelde werktuigen aan ons terug te geven. Een recht van terughouding van werktuigen komt de lasthebber in geen geval toe.

X. Kwaliteitsstandaarden – Ondernemingscodex

1. Als opdrachtgever behouden wij ons voor, in het kader van een kwaliteismanagement kwaliteitsstandaarden vast te leggen en maatregelen voor een duurzaamheidsmanagement te bepalen, die van de lasthebber in acht moeten worden genomen. De elementen van het kwaliteits- en duurzaamheidsmanagement dienen de garantie van een overeengekomen uniforme produkt- en prestatiekwaliteit in het kader van een conceptionele kwaliteitsmeting en kwasliteitsverbetering. De omzetting van de van ons vastgelegde maatregelen van het kwaliteitsmanagement is voor de lasthebber verplichtend. De lasthebber verplicht zich, ons kwaliteitsmanagement actief te ondersteunen en de omzetting te garanderen.

2. De lasthebber is verplicht, met inachtneming van de geldende bepalingen, vooral de verordening REACH-EGV Nr. 552/2009 van 22.06.2009 voor registratie, beoordeling, vergunning en beperking van chemische stoffen uitsluitend verordeningsconforme fabrikaten en produkten (bouwdelen, stoffen, materialen etc.), vooral meubelen en produkten voor de woninginrichting te leveren en over hun eventuele kenmerkingsplichtige aandelen aan zorfgwekkende stoffen te informeren evenals de wettelijke registratieplichten op te volgen. Verder zal de lasthebber bij de vervaardiging van fabrikaten en produkten de bepalingen van de verordening over verboden en beperkingen van het in verkeer brengen van gevaarlijke stoffen, toebereidingen en fabrikaten volgens de chemicaliënwet (ChemVerbotsV) opvolgen en in acht nemen. Hij is verplicht, zonder uitzondering fabrikaten en produkten vrij van dimethylfumeration (DMS) en polycyclisch gearomatiseerde koolwaterstof (PAK) te leveren.

3. Als opdrachtgever verwachten wij van iedere lasthebber van ons, dat deze zich tot de van de Verenigde Naties opgestelde principes voor maatschappelijk verantwoordelijkvolle ondernemershandelen („good practices“ of UN Global Compact Principles – www.unglobalcompact.org) bekennen en hun ondernemershandelen daarnaar richten, doordat zij (1) de internationale mensenrechten in de eigen invloedssfeer ondersteunen en respecteren, (2) niet aan mensenrechtsschendingen deelnemen, (3) de verenigingsvrijheid in acht nehmen en het recht voor collectieve onderhandelingen erkennen, (4) iedere aard van dwangarbeid afschaffen, (5) kinderarbeid niet toelaten, (6) een discriminatie bij betrekking en tewerkstelling verwijderen, (7) een preventieve aanzet in omgang met milieuproblemen ondersteunen, (8) stappen voor bevordering van een grotere verantwoordelijkheid tegenover het milieu nemen, (9) streven naar ontwikkeling en uitbreiding van milieuvriendelijke technologieën hinwirken en (10) corruptie in alle vormen, inclusief afpersing en omkoping vrijwillig verplichtend het hoofd bieden.

XI. Geheimhouding

1. De lasthebber is verplicht, alle van ons gekregen afbeeldingen, monsters, modellen, tekeningen en berekeningen strikt geheim te houden. Derden mogen deze alleen met onze uitdrukkelijke toestemming worden meegedeeld. Aan de geheimhouding zijn ook en vooral toevertrouwde documenten, modellen, vooral technische en bedrijfseconomische gegevens evenals verdere handels- en bedrijfsgeheimen, waarvan de lasthebber in het kader van onze samenwerking ervaart. De lasthebber verplicht zich, zaak- en bedrijfsgegevens, vooral technische, strategische en bedrijfseconomische gegevens en informatie uit de samenwerking met ons niet aan derden door te geven of derden in andere wijze toegankelijk te maken.

2. De lasthebber verplicht sich, informatie en gegevens, die de geheimhouding behouden, zonder uitzondering alleen voor een het orderdoel dienende verwerking en afwikkeling te benutten en zich idere overtreding van rechtsvoorschriften evenals ieder misbruik, ook tegen de bepalingen ter bescherming van de verzamelde persoonlijke gegevens, af te zien. Hij moet vooral met de erkende principes van de gegevensveiligheid rekening houden evenals het misbruik door derden voorkomen.

3. Ter beschikking gestelde documenten en gegevens, ook in elektronische vorm, mogen niet fotokopieerd of op andere wijze vermenigvuldig worden, wanneer de bovenstaande principes niet gegarendeerd zijn. Nahet vervullen van de order is de lasthebber verplicht, alle documenten en records aan ons terug te geven of deze te vernietigen en ons de vernietiging op verlangen schriftelijk te bevestigen.

4. De geheimhoudingsverplichting geldt ook na afwikkeling van de order en na beëindiging van de contractuele relatie; zij vervalt alleen, wanneer en in zoverre het in de ter beschikking gestelde afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en verdere documenten onthouden vervaardigingsweten algemeen bekend is geworden.

5. In geval van een vasrgestelde schending van de geheimhoudingsverplichtingen is de lasthebber ons als vergoeding van de hierdoor ontstane schade en voor betaling van een contractuele boete ter hoogte van 50.000,00 Euro voor ieder afzonderlijk geval van de overtreding verplicht. Dat geldt niet, wanneer de lasthebber de schending van de geheimhoudingsverplichting niet te verantwoorden heeft.

6. De lasthebber is daarvan bewust, dat de mededeling en het verraad van handels- en bedrijfsgeheimen aan onbevoegde derden strafbaar is. Dat geldt vooral dan wanneer de lasthebber zich een handels- en bedrijfsgeheim door toepassing van technische middelen, vervaardiging van eenbelichaamde weergave van het geheim of op andere wijze onbevoegd verschaft of zich een handels- of bedrijfsgeheim, dat hij zich op dezer wijze heeft verschaft, onbeviegd gebruikt of iemand meedeelt.

XII. Forum – Plaats van handeling – Toepasselijk recht

1. De uitsluitende forum voor leveringen en prestaties evenals betalingen, als ook voor alle tussen de lasthebber ern ons voortkomende geschillen wordt door onze zetel van de zaak (Diepenau) bepaald, voor zover de lasthebber koopman in de zin van het handelswetboek (HGB) is. Wanneer uit de order of de bestelling niets anders blijkt, is onze zetel van de zaak plaats van handeling.

2. De relaties tussen de lasthebber en ons regelen wij uitsluitend naar het in de Bonfsrepubliek Duitsland geldende recht.

[Stand september 2011]